Erhvervs- og selskabsret

I takt med at kravene fra virksomheders kunder øges, er behovet for at virksomheden kan agere effektivt stadigt stigende. Kravene til virksomhedens ledelse og medarbejdere er derfor omfattende og skifter hele tiden karakter.

De virksomheder, der løbende evner at tilpasse virksomhedens struktur til efterspørgslen på markedet, står oftest stærkest, når kunden skal vælge en leverandør.

Wittenborn Advokatfirma yder generel og specifik rådgivning indenfor erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Som eksempler kan nævnes udarbejdelse af kontrakter, tilretning af kontraktformularer, gennemgang og vurdering af forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv.

Herudover bistår vi med stiftelse af selskaber, rådgivning omkring selskabskonstruktioner mv.

Konfliktløsning, mediation og retssager

Wittenborn Advokatfirma tilbyder 20 års erfaring med at bistå virksomheder i forbindelse med håndtering og løsning af konflikter.

Den typiske sag udspringer af et kontraktforhold, hvor der mellem parterne er opstået uenighed omkring fx fortolkningen af aftalegrundlaget, priser, leverancer, mangler, forsinkelser, skader mv.

Konflikter kan imidlertid også opstå i forholdet til en tredjemand, der ikke har et kontraktforhold med virksomheden. Fx kunne der i forbindelse med arbejder udført af virksomheden være sket skade på tredjemands ejendom eller skade på personer.

Uanset årsagen til konflikten, har håndteringen heraf ofte stor forretningsmæssig og økonomisk betydning for virksomheden og virksomhedens medarbejdere. Det er derfor i de fleste sager vanskeligt selv at håndtere og løse konflikten effektivt og hurtigt, idet andre og ofte uvedkommende forhold i virksomheden har det med at påvirke beslutningsprocessen.

Rådgivning tidligt i processen vil i en lang række sager kunne bidrage til en løsning af konflikten uden, at der bliver behov for langvarige retssager og/eller voldgiftssager.

Ikke alle konflikter kan dog løses i mindelighed. Konflikten mellem parterne bliver derfor til en egentlig tvist, som skal finde sin afgørelse ved domstolene eller ved faglig voldgift.

Wittenborn Advokatfirma er højt specialiseret i at yde bistand når konflikten opstår og når konflikten har udviklet sig til en egentlig tvist.

Vi kan om nødvendigt føre en retssag helt til Højesteret.

Bistand ydes tillige til ansøgning om retshjælp til delvis dækning af de med sagen forbundne omkostninger.

Forsikrings- og erstatningsret

Wittenborn Advokatfirma bistår vores kunder i forsikrings- og erstatningsretlige forhold.

Retsområdet er præget af en lang række detailregler og omfattende retspraksis. Det er derfor en absolut fordel, at rådgiveren er højt specialiseret på området.

Vores forudsætninger for at yde den bedste rådgivning til vores kunder udspringer af 20 år med et meget betydeligt antal sager og retssager indenfor retsområdet. Lovgivningen har i denne periode på væsentlige områder undergået omfattende ændringer, og det er vores erfaring, at det er et betydeligt aktiv for vores kunder, at vi har været med hele vejen.

Advokatfirmaets spidskompetencer omfatter sager vedrørende personskade, herunder arbejdsskader, og sygedagpengeregres, men vi rådgiver også i andre forsikringsretlige forhold, fx vurdering af omfanget af forsikringsdækningen, vurdering af forsikringsaftaler/-betingelser mv.

Insolvensret og rekonstruktion

Wittenborn Advokatfirma er højt specialiseret inden for insolvensretlige forhold og tilbyder rådgivning til såvel ledelsen i nødlidende eller insolvente virksomheder, som til de kreditorer, der har penge til gode hos virksomheder, der er under rekonstruktion, tvangsopløsning eller konkurs.

Vi er højt specialiseret på området, hvilket understreges af, at advokat Jan Wittenborn er på Danske Insolvensadvokaters liste over certificerede insolvensadvokat.

Vores rådgivning omfatter alt lige fra forhandlinger af akkordaftaler, konkursbegæringer, anmeldelse af krav, varetagelse af sager vedrørende prøvelse af fordringer og omstødelse, rådgivning omkring medarbejderes retsstilling ved insolvens mv.

Kort sagt yder vi rådgivning på højeste niveau inden for alle aspekter af insolvensretten.

Siden 1. januar 2014 der været muligt at pålægge en virksomheds ledelse konkurskarantæne i op til 3 år. Karantæne kan komme på tale, hvis kurator vurderer, at ét eller flere medlemmer af ledelsen har drevet virksomheden på en sådan groft uforsvarlig måde, at ledelsesmedlemmet må anses for at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Wittenborn Advokatfirma yder rådgivning til medlemmer af ledelsen i erhvervsmæssige virksomheder, hvad enten behovet er forebyggelse, eller der er behov for advokatbistand til en konkret konkurskarantænesag.

Fast ejendom og entrepriseret

Wittenborn Advokatfirma bistår vores erhvervskunder i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, ligesom vil rådgiver omkring erhvervslejeretlige forhold.

Herudover tilbyder vi rådgivning til virksomheder og private i entrepriseretlige spørgsmål, herunder

 • Generel entrepriseretlig rådgivning
 • Entreprisekontrakter
 • Bevisoptagelse, herunder syn og skøn
 • Håndtering af tvister ved domstole og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Berigtigelse af bolighandler (køberrådgivning)

For de allerfleste er købet af en bolig (hus, ejerlejlighed, andelsbolig) eller et sommerhus en meget stor investering. Hos Wittenborn Advokatfirma har vi specialiseret os i at hjælpe boligkøbere gennem bolighandlen fra A-Z. Vi tilbyder kun fuld køberrådgivning, idet vi ikke ønsker, at vores kunder skal løbe den risiko, der notorisk er forbundet med kun at søge bistand til udarbejdelsen af skøde og refusionsopgørelse.

Hovedelementerne i vore køberrådgivningen kan opstilles således:

 • Møde med køber.
 • Gennemgang og vurdering af købsaftalen.
 • Gennemgang og vurdering af ejendommens dokumenter, forsikringsforhold, tinglyste byrder på ejendommen, tilstandsrapport, el-rapport og energimærke mv.
 • Uafhængig rådgivning med udgangspunkt i købers konkrete situation i relation til privatøkonomi, boligbehov, finansieringsmuligheder, mulighed for at tegne ejerskifteforsikring mv.
 • Forhandling af købsaftalen, betingelser, pris, overtagelsesdag, udarbejdelse af evt. allonge til købsaftalen mv.
 • Rådgivning omkring bolighandlens omkostninger og boligejerens udgifter.
 • Berigtigelse omfattende udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse, koordinering med købers bank, ejendomsmægleren og sælgers bank.
 • Andre nødvendige ekspeditioner, som måtte opstå i naturlig tilknytning til bolighandlen.

Ingen handler er ens, idet nogle handler erfaringsmæssigt skaber større udfordringer end andre, ligesom der er forskel på, om man er førstegangskøber, eller om man har prøvet det før. Alle vores kunder skal selvfølgelig have præcis den individuelle rådgivning, som de har behov for.

Advokaterne

Advokater i Wittenborn Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Det følger af retsplejelovens § 126, at advokater skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.

Gældende advokatetiske regler findes på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også findes oplysninger om Advokatnævnets tilsyns- og disciplinærsystem.

Foranstaltninger mod hvidvask og beskyttelse af persondata

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at advokatvirksomheder skal indhente og i mindst 5 år opbevare legitimationsoplysninger på alle kunder.

Ved opstart af ethvert nyt kundeforhold vil kunder derfor blive bedt om at udlevere relevante oplysninger.

Legitimationsoplysningerne indhentes udelukkende med henblik på iagttagelse af hvidvaskloven og vil blive behandlet fortroligt.

Håndteringen af legitimationsoplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens krav om fortrolig behandling af følsomme data.

Priser

Wittenborn Advokatfirma arbejder ud fra en grundsætning om, at kunden selvfølgelig skal vide, hvad vores rådgivning koster.

Det tilstræbes derfor, at der inden rådgivningsopgaven påbegyndes foretages en forventningsafstemning, således at kunden kan foretage en samlet vurdering af de med sagen forbundne omkostninger.

Timesatsen for advokater er DKK 2.000 ekskl. moms, svarende til DKK 2.500 inkl. moms.

Der vil efter omstændighederne konkret kunne aftales en anden timesats eller en fast pris for den samlede rådgivning.

Der foretages altid en samlet vurdering inden, sagen afregnes, således at honorarer afstemmes i forhold til sagens værdi, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, det med sagen forbundne ansvar og det anvendte tidsforbrug.

Tilbage

Vi bor her

Top