Om firmaet


Ledelse

Ledelsen varetages af advokat Jan Wittenborn, der er eneanpartshaver og registreret som direktør for selskabet.

Advokaterne

Advokater i Wittenborn Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Det følger af retsplejelovens § 126, at advokater skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Gældende advokatetiske regler findes på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også findes oplysninger om Advokatnævnets tilsyns- og disciplinærsystem.

Foranstaltinger mod hvidvask og beskyttelse af persondata

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at advokatvirksomheder skal indhente og i mindst 5 år opbevare legitimationsoplysninger på alle kunder. Ved opstart af ethvert nyt kundeforhold vil kunder derfor blive bedt om at udlevere relevante oplysninger. Legitimationsoplysningerne indhentes udelukkende med henblik på iagttagelse af hvidvaskloven og vil blive behandlet fortroligt. Håndteringen af legitimationsoplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens krav om fortrolig behandling af følsomme data.

Priser

Wittenborn Advokatfirma arbejder ud fra en grundsætning om, at kunden selvfølgelig skal vide, hvad vores rådgivning koster. Det tilstræbes derfor, at der inden rådgivningsopgaven påbegyndes foretages en forventningsafstemning, således at kunden kan foretage en samlet vurdering af de med sagen forbundne omkostninger.

Forsikring

Der er tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring A/S under police nr.: 908 151 6666.

Bankoplysninger

A/S Arbejdernes Landsbank
Klientkonto: 5329 0000363714
SWIFT/BIC: ALBADKKK
IBAN: DK0453290000363714

Vi bor her

Top