Advokaterne

Advokater i Wittenborn Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Det følger af retsplejelovens § 126, at advokater skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.

Gældende advokatetiske regler findes på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også findes oplysninger om Advokatnævnets tilsyns- og disciplinærsystem.

Foranstaltninger mod hvidvask og beskyttelse af persondata

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at advokatvirksomheder skal indhente og i mindst 5 år opbevare legitimationsoplysninger på alle kunder.

Ved opstart af ethvert nyt kundeforhold vil kunder derfor blive bedt om at udlevere relevante oplysninger.

Legitimationsoplysningerne indhentes udelukkende med henblik på iagttagelse af hvidvaskloven og vil blive behandlet fortroligt.

Håndteringen af legitimationsoplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens krav om fortrolig behandling af følsomme data.

Priser

Wittenborn Advokatfirma arbejder ud fra en grundsætning om, at kunden selvfølgelig skal vide, hvad vores rådgivning koster.

Det tilstræbes derfor, at der inden rådgivningsopgaven påbegyndes foretages en forventningsafstemning, således at kunden kan foretage en samlet vurdering af de med sagen forbundne omkostninger.

Timesatsen for advokater er DKK 2.000 ekskl. moms, svarende til DKK 2.500 inkl. moms.

Der vil efter omstændighederne konkret kunne aftales en anden timesats eller en fast pris for den samlede rådgivning.

Der foretages altid en samlet vurdering inden, sagen afregnes, således at honorarer afstemmes i forhold til sagens værdi, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, det med sagen forbundne ansvar og det anvendte tidsforbrug.

Tilbage

Vi bor her

Top